9. kyu

GULT BELTI (9. KYU)

KIHON

  1. Oizuki
  2. Gyaku zuki
  3. Age uke
  4. Soto uke
  5. Gedan barai
  6. Maegeri chudan
 KATA

Kihon Kata (= Grunnkata)

KUMITE

Gohon Kumite (Jodan, Chudan)