8. kyu

APPELSÍNUGULT BELTI (8. KYU)

KIHON

1. Oizuki
2. Gyaku zuki
3. Age uke
4. Soto uke
5. Shuto uke (kokutsu dachi)
6. Maegeri chudan
7. Yokogeri kekomi (kiba dachi)

KATA

Heian Shodan (Heian = Leið friðarins)

KUMITE

Gohon Kumite (Jodan, Chudan)