7. kyu

RAUTT BELTI (7. KYU)

KIHON

  1. Oizuki
  2. Sanbon zuki
  3. Gedan barai, Gyaku zuki 
  4. Soto uke, Gyaku zuki 
  5. Uchi uke, Gyaku zuki
  6. Shuto uke
  7. Maegeri chudan/Jodan
  8. Yokogeri kekome/ keage


 KATA

Heian Nidan (Heian = Leið friðarins)

KUMITE

Gohon Kumite (Jodan, Chudan, Maegeri)