6. kyu

GRÆNT BELTI (6. KYU)

KIHON

  1. Oizuki
  2. Sanbon zuki
  3. Age uke, Gyaku zuki, Gedan barai
  4. Soto uke, Yoko empi (zenkutsu - kiba dachi)
  5. Uchi uke, Kizami zuki, Gyaku zuki
  6. Shuto uke, Nukite (kokutsu - zenkutsu)
  7. Mae rengeri, chudan - jodan (kihon kamae)
  8. Yogogeri kekomi/keage
  9. Mawashigeri

KATA

Heian Sandan (Heian = Leið friðarins)

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (Jodan, Chudan, Maegeri)