5. kyu

BLÁTT BELTI (5. KYU)

KIHON

  1. Oizuki,
  2. Sanbon zuki,
  3. Age uke, gyaku zuki, gedan barai
  4. Soto uke, yoko empi, uraken, gyaku zuki (zenkutsu - kiba dachi - zenkutsu)
  5. Uchi uke, kizami zuki, gyaku zuki
  6. Shuto uke, Kizami maegeri, nukite (kokutsu - zenkutsu)
  7. Mae rengeri, chudan - jodan (kihon kamae)
  8. Yokogeri kekomi /keage
  9.  Mawashigeri


KATA

Heian Yondan (Heian = Leið friðarins)

KUMITE

Kihon Ippon Kumite
(Jodan, Chudan, Maegeri, Yoko Ggeri)