4. kyu

FJÓLUBLÁTT BELTI (4. KYU)


KIHON

  1. Oizuki
  2. Sanbon zuki
  3. Age uke, Gyaku zuki, Gedan barai
  4. Soto uke, yoko empi, uraken, gyaku zuki (zenkutsu - kiba dachi - zenkutsu)
  5. Uchi uke, Kizami zuki, Gyaku zuki
  6. Shuto uke, Kizami maegeri, Nukite (kokutsu - zenkutsu)
  7. Mae rengeri, chudan - jodan (jiyu kamae)
  8. Yokogeri kekomi / keage
  9. Mawashigeri, gyaku zuki
  10. Ushirogeri


KATA

Heian Godan (Heian = Leið friðarins)


KUMITE

Kihon Ippon Kumite
 Jodan, Chudan, Maegeri, Yoko geri, (both sides)