3. kyu

BRÚNT BELTI (3. KYU)


KIHON

 1. Sanbon zuki
 2. Age uke, gyaku zuki, gedan barai
 3. Soto uke, yoko empi, uraken, gyaku zuki (zenkutsu - kiba dachi - zenkutsu)
 4. Uchi uke, kizami zuki, gyaku zuki
 5. Shuto uke, kizami maegeri, nukite (kokutsu - zenkutsu)
 6. Mae rengeri, chudan - jodan (jiyu kamae)
 7. Yokogeri kekomi / keage
 8. Mawashigeri, gyaku zuki
 9. Ushirogeri
 10. Shuto uchi
 11. Uraken


KATA

Tekki Shodan (Tekki = Járnhestur)


KUMITE

Jiyu Ippon Kumite
(Jodan, Chudan, Maegeri, Mawashigeri, Ushirogeri)