1. kyu

BRÚNT BELTI (1. KYU)


KIHON

 1. Sanbon zuki
 2. Kaiten, gyakuzuki
 3. Step back Age uke, back leg Maegeri, gyaku zuki
 4. Mae geri, Oizuki
 5. Soto uke, Yoko empi, Uraken, Gyaku zuki (Zenkutsu - Kiba dachi - Zenkutsu)
 6. Uchi uke, Kizami zuki, gyaku zuki
 7. Shuto uke, Kizami Mawashigeri, Nukite (kokutsu - zenkutsu)
 8. Mawashigeri, Uraken, Gyaku zuki
 9. Yokogeri keage, (skipta um fót) Kekomi
 10. Ushirogeri, Gyaku zuki
 11. Maegeri, yokogeri, Mawashigeri, Ushirogeri
 12. Shuto uchi x 2 (jun kaiten, gyaku kaiten)

KATA

Tokui kata

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite
(Jodan, Chudan, Maegeri, Mawashigeri, Ushirogeri)